องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (กรอกเฉพาะคณะและกบศ.) 2556

ลำดับที่ รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษาที่ประกาศใช้ ปีพ.ศ.ที่ปรับปรุง ระดับการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ TQF ผ่านการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
แผน ก แผน ข แผน ก+ข
คณะศึกษาศาสตร์
1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา

อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง

อ.บงกช ทองเอี่ยม

อ.สิริมงคล สุวรรณผา

อ.เอื้ออารี ทองพิทักษ์

2556 2551 ผ่าน
2

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์

รศ.ดร.นิรมล  ศตวุฒิ

รศ.ดร.อำไพ  เกียรติชัย

รศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์

รศ.รัตนวดี  โชติกพนิช

รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน
2556 2551 ผ่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา นางสาวสิริลักษณ์ แสง-ชูโต
นายทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์
นางสาวพนารัตน์ ขำวงฆ้อง
นายวิบูลย์ เตชะไพศาลกุล
นายกรกช ทวีสิน
2552 2551 ผ่าน
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษารัสเซีย 1. พัชรภี  ฐาปโนสถ
2. อาจรณ  เชษฐสุมน
3. สมภักดิ์  จันทร์สุกรี
4. ศรีวรา  ผาสุขดี
5. Liudmila Lvanovna
2555 2555 ผ่าน
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1. พจนี  ศิริอักษรสาสน์
2. ปรีดา  เมธีภาคยางกูร
3. ดุสิตา  ปริญญาาพล
4. Takuji  Wakabayashi
5. Kana  Taira
2555 2555 ผ่าน
คณะศึกษาศาสตร์
6

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

ผศ.ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธุ์

ผศ.จรัสพรรณ จารุดุล

อ.พันพิน  ต่วนโสภณ

รศ.อุษา กรทับทิม

ผศ.สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
2556 2551 ผ่าน
7

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกสังคมศึกษา

รศ.ดร.คุณหยิงอารมณ์  ฉนวนจิตร

รศ.ดร.ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล

รศ.สุจิตรา  ภักดีสงคราม

รศ.สมพร  โตนวล

อ.เกษณี  เทศนา
2556 2551 ผ่าน
8

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกคณิตศาสตร์

รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

รศ.วนิดา ภูวนารถนุรักษ์

รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

รศ.พินิจ  ศรีจันทร์ดี

อ.สุรัชน์  อินทสังข์
2556 2551 ผ่าน
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน 1. สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์
2. โอฬาร  พฤติศรัณยนนท์
3. รัฐพร  อมตวนิช
4. ไพรริน  สิมมา
5. Gonalo Broto Noquerol
2555 2555 ผ่าน
คณะศึกษาศาสตร์
10

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา

ผศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง

รศ.วิไลวรรณ  แสนพาน

รศ.สกุล  มูลแสดง

อ.ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม
2556 2551 ผ่าน
Go to page: